YASAL BİLDİRİMLER

 • KALDIRAÇLI ALIM SATIM EMİRLERİ

  Müşteri, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için her bir varlık/varlık çifti ve/veya hesap bazında Aracı Kurum tarafından belirlenen ve Müşteri’ye bildirilen teminat tutarını Aracı Kurum nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Müşterinin yatırım hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. Kaldıraç oranı işbu sözleşmenin ekinde yer alan form uyarınca tarafların yazılı mutabakatı ile 100:1’i geçmeyecek şekilde belirlenir. Söz konusu oranların daha sonra değiştirilebilmesi için tarafların yazılı onayı gerekir.İşlem Teminatları, başlangıç ve sürdürme teminatları olarak iki kademede belirlenir:
  Başlangıç Teminatı: Müşteri tarafından pozisyon alabilmek için ödenen ve kaldıraçlı varlık çifti/ kaldıraçlı varlık bazında belirlenen ve 100:1’i geçmeyecek Kaldıraç Oranı üzerinden hesaplanan miktardır.
  Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat değişikliklerine bağlı olarak güncellenen teminat tutarının koruması gereken en alt düzeydir.Pozisyon Kapama (Stop Out) Seviyesi: Açık olan pozisyonlarda zararda olan işlemler sonucu hesaptaki varlığın teminatın belirli bir seviyesine gelmesi sonucu otomatik olarak sistem tarafından kapatılmasını sağlayan seviyedir.
  Müşteri, Kalıdıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi imzalanması aşamasında Teminat ve
  Kaldıraç Oranları ekinde Pozisyon Kapama ve Sürdürme Teminatı seviyelerini kendi isteği doğrultusunda yasal sınırlar dahilinde kalmak üzere belirleyebilir.Müşteri, İşlem Teminatı’nı pozisyon almadan önce Aracı Kurum’un banka hesabına yatıracaktır. Söz konusu İşlem Teminatı Elektronik İşlem Platformu’nda işleme konu edilebilir hale getirilinceye kadar, Müşteri emirlerin uygulanmayacağını bildiğini beyan eder. Müşteri’nin hesabında bulunan teminat tutarı, Müşterinin kaldıraçlı alım satım işlemleri ile kredili menkul kıymet işlemleri, türev işlemleri de dahil olmak üzere diğer tüm işlemlerinden kaynaklanan pozisyonlarının gerektirdiği teminat tutarının altına düştüğü takdirde, Aracı Kurum Müşteri’ye teminat tamamlama çağrısı yaparak teminat tamamlamasını talep eder. Müşteri teminat tamamlama yükümlülüğünü derhal yerine getirmekle yükümlüdür.
  Şirket Müşteri tarafından yatırılan teminat tutarlarının üzerinde bir kayba uğratacak şekilde müşterilere işlem yaptırmayacaktır.Teminat tamamlama çağrıları Aracı Kurum tarafından Müşteriye sözlü, yazılı veya elektronik ortamda yapılabilir. Aracı Kurum’un bu çağrıyı göndermesi veya yapması durumunda Müşterinin bir ihbar ve bildirime gerek kalmaksızın çağrıyı aldığı kabul edilir. Müşteri, Aracı Kurum tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını istenen süre içinde ve şeklinde yerine getireceğini, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek olmaksızın açık kaldıraçlı alım satım pozisyonlarının tamamının ters işlem ile tasfiye edilebileceğini ve pozisyon kapama işlemi nedeniyle maruz kalabileceği zararın tümünün kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.Müşterinin kaldıraçlı alım satım işlemleri ile bu işlemlerin dışındaki türev araç işlemleri nedeniyle açmış olduğu pozisyonlara ait gerekli teminat yükümlülüklerinin yerine getirilmesini teminen, Müşteri hesapları arasındaki borç ve alacağın mahsubuna yönelik olarak hazırlanan ve bu sözleşmenin ekinde yer alan “Otomatik Virman Talimatı”nın imzalanması suretiyle Müşteri tarafından Aracı Kurum’a yetki verilmesi halinde hesaplar arasında virman yapılabilir.

  MÜŞTERİ BİLDİRİMLERİ

  Müşterinin Elektronik İşlem Platformu aracılığı ile ilettiği emirlere ilişkin teminat kontrolleri otomatik ve anlık olarak yapılmakta olup Müşteri, kendisine elektronik ortamda belirli bir anda yapılabilecek tüm teminat tamamlama çağrısı ve/veya teminata ilişkin bildirimlerin bağlayıcı olduğunu, bu bildirimlere uygun hareket edeceğini, bu bildirimlere uyulmaması nedeniyle karşılaşabileceği her türlü zarar, ziyan ve kayıptan kendisinin sorumlu olduğunu, bu nedenle Aracı Kurum’a her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talep ya da itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde yalnızca 0’üne kadar nakit olarak Türk Lirası ve Aracı Kurum tarafından belirlenen konvertibl döviz kabul edilecektir. Ancak Aracı Kurum tarafından aksi tercih edilmediği sürece Müşterinin Aracı Kurum nezdindeki işlem teminatları Amerikan Doları olarak tutulacak ve günlük/aylık raporlar bu şekilde düzenlenecektir. Müşteri’nin Türk Lirası veya başka bir yabancı para göndermeyi tercih etmesi durumunda tutar ilgili banka anlık döviz kurları üzerinden Amerikan Doları’na çevrilerek teminat hesabına alınacaktır.Müşteri, Aracı Kurum’un bu maddede belirtilen işlem teminatları dışında ilave teminat talebinde bulunabileceğini kabul ve beyan eder. Müşteri, ilave teminatın yatırılmadığı veya sürdürme teminatının tamamlanmadığı durumlarda açık pozisyonlarının bir kısmının ya da tamamının Aracı Kurum tarafından tasfiye edilebileceğini; sürdürme teminatı tamamlanıncaya kadar veya ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni pozisyon açamayacağını kabul ve beyan eder.

  Aracı Kurum Müşteri’nin açabileceği pozisyonlara, varlık çifti bazında sınırlama getirebilir. Bu durumda Müşteri’ye en seri iletişim aracı ile bildirimde bulunulur. İşlem yapmak üzere Müşteri tarafından yatırılan teminat Aracı Kurum tarafından kaldıraçlı alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecek olup, bankacılık düzenlemeleri uyarınca ilgili nakdin mevduat toplama anlamına gelebilecek şekilde değerlendirilmesi mümkün değildir. Müşteri’nin teminatının işlem yapmak istediği para birimi Amerikan Doları dışında farklı bir para birimi cinsinden olması halinde, müşterinin onayına gerek olmaksızın mevcut nakit ilgili varlığın işlem gördüğü para birimine Elektronik İşlem Platformu’nda oluşan anlık döviz kurları üzerinden dönüştürülür. Müşteri, bu işlemlerde kullanılacak döviz kurlarına hiçbir itirazı olmayacağını, Aracı Kurum’un döviz kurları hareketleri nedeniyle doğacak zararlardan sorumu olmadığını gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder.Kaldıraçlı alım satım işlemleri için alınan teminatlar rehnedilemez, kullanım amaçları dışında tasarruf edilemez, üçüncü kişilere devredilemez.
 • Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:V, No:125 “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”inin 9 uncu maddesinde öngörüldüğü üzere “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

  UYARI

  Kaldıraçlı alım satım işlemi hizmeti sunmak Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir. Bu nedenle, işlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun söz konusu işlemlere ilişkin yetkisinin olup olmadığını kontrol ediniz. Kaldıraçlı alım satım işlemi yapmaya yetkili olan kuruluşları www.spk.gov.tr veya www.tspakb.org internet sitelerinden öğrenebilirsiniz.

  RİSK BİLDİRİMİ

  İşlem yapacağınız yetkili kuruluş ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.1. Yetkili kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.

  2. Kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat hareketleri sonucunda yetkili kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz.

  3. Yetkili kuruluşun yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.

  4. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.

  5. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin bulunduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve alım satım hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.

  6. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde size sunulan parite fiyatları ve “spread”ler en iyi fiyat durumunu yansıtmayabilir. Başka kurumların fiyatlarını da kontrol etmeniz yerinde olacaktır.

  7. İşlemlere başlamadan önce yetkili kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.

  8. Yetkili kuruluşlar tarafından kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kayba uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağına veya kayba uğramanız durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate almanız gerekmektedir.

  İşbu kaldıraçlı alım satım işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kaldıraçlı alım satım alım satımından ve uygulamadan kaynaklanan tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip işlemlere yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.
 • Kar Zarar Oranları

  DÖNEM

  KAR

  ZARAR

  31.10.201342%58%
  31.12.201347%53%
  31.03.201438%62%
  31.05.201438%62%
  31.09.201426%74%
  31.12.201425%75%
  31.03.201521%79%
  30.06.201523%77%
  30.09.201520%80%
  31.12.201519%81%
  31.03.201620%80%
  30.06.201630,38%69,62%
  30.09.201635,34%64,66%
  31.12.201619,62%80,38%

  *Oranlar yatırımcıların dönem sonu durumlarını yansıtmakta olup, dönemsel olarak değişiklik göstermektedir.

 • InvestAZ Müşterilerimizin hesap açılışı sırasında belirlenmiş iç kontrol prosedürlerimiz, çerçeve sözleşmeler ve yasal mevzuat gereği alınan irtibat bilgileri ve benzeri bilgiler, çeşitli aşamalarda güvenlik sebebiyle doğrulama işlemlerinde kullanılmaktadır. Müşterinin veri tabanına kaydedilen kişisel bilgilerine yetkili kullanıcılar haricinde erişime müsaade edilememektedir.InvestAZ müşterilerine ait tüm bilgiler yasal mevzuat hükümlerine uygun şekilde ve sürelerde arşiv ve muhafaza edilmektedir.


 • BIST pazar ve piyasalarına, pay senetleri, borsa yatırım fonları, varantlar, vadeli işlem ve opsiyon işlemleri emirleri için InvestOR online giriş bölümünden, E-şube’den , veri yayın ekranları ve mobil uygulamalardan iletilebilmektedir.Elektronik ortamda iletilen emirlerin gerçekleşmesi, emir fiyat değişikliği, emir iptali ve benzeri işlemler online olarak takip edilebilir.Emir iletmek, değiştirmek iptal etmek gibi işlemleri yapmak isteyen InvestAZ müşterileri ayrıca telefon yoluyla şirket merkezimizi arayarak müşteri temsilcilerimiz aracılığı ile emirlerini iletebilirler.Kaldıraçlı alım satım işlemleri ve CFD (fark kontratları) işlemleri ; müşterilere tahsis edilen Meta Trader işlem platformu ve mobil uygulamalarıyla yoluyla iletilmektedir. Sermaye piyasası araçları için takas, itfa, vade sonu ve tasfiye süreçleri; ilgili borsa, pazar ve piyasa kurallarına göre yerine getirilmektedir.


 • Elektronik ortamda emir iletiminde kullanılan işlem platformları; online işlem merkezi, BIST pay senedi ve VIOP işlemleri için veri yayın ekranları ile mobil uygulamalar ve Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri için Meta Trader 4’dür. Online işlem merkezi için güvenlik yukarıda açıklanmıştır. Emir iletiminin kesintiye uğraması durumunda alternatif işlem yöntemleri, merkez ve merkez dışı örgütlerin aranarak telefonla emir iletilmesi veya veri yayın ekranlarından emir iletimidir. Veri yayın ekranlarında ise müşterilerin emir ve hesap işlemlerinin tamamı, müşteri bilgisayarı ile kurumumuzun sunucu sistemleri arasında gerçekleşmektedir. Müşterinin işlem bilgileri veri yayın kuruluşu sunucu sistemleri aracılığıyla değil, doğrudan iletilmektedir. Bir kullanıcının işlem yapma yetkisi, izinleri ve limitleri daima kurumumuzun sunucularında tanımlanmaktadır. Tüm işlemlerde istek sunucuya iletilmeden önce müşteri onayı alınmaktadır. Müşterilerimiz tercihe göre, onay aşamasını işlem platformu ayarlarından kapatabilmektedir. Bu işlemlerin tamamında“varsayılan” olarak müşteri onayı zorunlu tutulmaktadır. Sunucu yazılımları ve web servisleri ile yapılan haberleşmede SSL sertifikasıkullanılmaktadır. Şifre bilgileri, cihazın saklama alanlarında (hard disk – SD bellek vb.) saklanmamaktadır. Müşteri cihazları ile sunucu arasında yapılan haberleşmede, şifre bilgisi MD% algoritmasından geçirildikten sonra iletilmektedir. Memory Dump vb. yöntemlerle şifreyi geri oluşturmak mümkün değildir. Müşterilerin yaptığı işlemlere ait log kayıtları, farklı seviyelerde saklanmaktadır. Kullanıcı bilgisayarında saklanan log dosyalarının kapsamını sınırlandırabilmektedir. Sisteme girilen emirlerin log kayıtları,ayrı bir şifreli formatta saklanmaktadır. İşlem terminallerine ilişkin programların kılavuzları yayınlanmakta, müşteri eğitimleri doğrudan yetkili personel tarafından verilmektedir. Kaldıraçlı alım satım işlemleri için Meta Trader 4 işlem platformu kullanılmaktadır. Müşterilerin emir iletimi ve tüm hesap hareketlerini görüntülemek için kullandıklarıişlem platformunun güvenliği SSL sertifikası ile sağlanmaktadır. Müşterilerin işlem platformuna giriş yaptığı kullanıcı adı ve şifreler elektronik ortamda SMS ile gönderilmektedir. Kullanıcı şifre değişikliği istediği zaman yapabilmektedir. Şifreler veri tabanımızda kriptolu olarak saklanmaktadır. Yasal mevzuat gereği, acil ve beklenmedik durum planı kapsamında kaldıraçlı alım satım işlemlerindeki tüm süreçleri yerine getiren sunucularımız aktif-aktif mimari ile çalışmaktadır. Aktif sunucuya erişimde kesinti yaşanması durumunda aktif –aktif mimarisinde bulunan yedek sunucu otomatik olarak devreye girmektedir. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde işlem platformu; Windows, IOS ve Android işletim sistemlerini desteklemektedir. Yazılım güncellemeleri otomatik olarak tek merkezden müşterilere iletilmektedir. Müşterilerimizin işlem platformlarında yaşayabilecekleri teknik aksaklıklar olması durumunda, alternatif yöntem olarak telefon yoluyla, yetkili müşteri temsilcilerine ulaşılması ve gerekli kimlik teyitlerinden sonra emir iletimlerini gerçekleştirmeleri mümkün olacaktır.