Hisse Senedi Nedir?

Anonim şirkettlerin sermayelerinin belirli bir bölümünü temsil eder.Hisse Senedi Nedir?


Hisse senedi bir ortaklık belgesidir. Bir şirketin sermayesindeki payı temsil eden kıymetli evraktır.


Hisse senetleri sahiplerine kâr payı (temettü hakkı), rüçhan hakkı (bedelli/bedelsiz yeni hisse alma hakkı) başta olmak üzere ortaklık hakkı, yönetime katılma (oy) hakkı, tasfiye halinde pay alma hakkı ve şirket hakkında bilgi edinme hakkı sağlar.


Şirketlerin borsalarda işlem görmesiyle birlikte hisse senetleri de yatırım araçları arasında yerini almıştır.


Sabit getirili menkul kıymetlere kıyasla daha riskli fakat getiri ihtimali yüksektir.


Hisse senedi sahipleri borsalarda şirket değerlerinin artmasıyla gelir elde edebileceği gibi, yıl sonlarında şirketlerin elde ettikleri kazancı ortaklara dağıtmasıyla da kâr payı (temettü) geliri elde edilebilirler.


Hisseleri borsada işlem gören şirketler, kârlarını belirlenen esaslar çerçevesinde nakit veya bedelsiz hisse senedi (kârın sermayeye ilavesi) olarak dağıtabilirler.


Hisse senetlerinin ihracı şirketlere finansman kaynağı yaratırken, sermayenin tabana yayılmasını da sağlar.


Hisse senedi ihraç edebilecek kuruluşlar anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, özel yasayla kurulan şirketler ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’dır.


Hisse senetleri


 Ana sözleşmede aksi belirtilmedikçe hisse senetleri sahiplerine eşit haklar sağlarlar. Bu tip hisse senetlerine adi hisse senetleri denir. Borsalarda işlem göre hisse senetleri çoğunlukla adi hisse senetleridir.


Bazı hisse senetleri ise kâr payı dağılımda, yönetim ve denetim kuruluna seçiminde, oy hakkında ve benzeri konularda sahiplerine imtiyazlı haklar tanıyabilir. Bu hisse senetlerine imtiyazlı hisse senetleri denir ve borsalarda A grubu, B grubu, C grubu vb. kodlanarak farklı sıralarda işlem görürler.


Şirketlerin nakit/bedelli sermaye artırımı yoluyla yeni ihraç ettiği hisse senetlerine bedelli hisse senedi, ortakların nakit ödeme taahhüdü olmadan tamamen iç kaynaklardan sermaye artırımı yoluyla yeni ihraç edilen hisse senetlerine ise bedelsiz hisse senedi denir.


Borsalarda ayrıca kurucu hisse senetleri de işlem görebilir. Kurucu senetler belli bir sermaye payını temsil etmez ve yönetime katılma hakkını da vermezler. Kuruluş hizmeti karşılığı şirket kârının bir kısmını katılma hakkı temin etmek üzere ve kurucuların adlarına (nama) yazılı olmak şartıyla ihraç edilirler.